Radyo-Telsiz Sözlügü

Alıntı Posted on

Bu sözlük TA1DX Atila’ya aittir.

A A sınıfı telsizci
A1A
Genlik modülasyonlu,çift yan bant, modüle
edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,
açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen
telgraf yayını
A1B
Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle
edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,
otomatik telgraf yayını
A2A
Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle
edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık –
kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf
yayını
A2B Genlik modülasyonlu,çift yan bant, modüle
edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı
otomatik telgraf yayını
A3C
Genlik
modülasyonlu, çift yan bant, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimile
A3F
Genlik
modülasyonlu, çift yan bant, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı
televizyon yayını
A/D Analog-to-Digital
– Analogdan dijitale
AA Alternatif akım
Absorption Rf sinyalin
iyonosfer tabakasında zayıflaması
AC Alternate
Current – Alternatif akım
Active
antenna
Fiziksel olarak
küçük boyda, ancak içindeki RF kuvvetlendirici sayesinde yüksek alış
hassasiyetli  ALMA anteni
Active
filter
Filtre
görevini, içindeki elektronik devre ile gerçekleştiren devre
Adım motoru,
step motor
Açısal konumu
adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motor
AF Audio
Frequency – Alçak frekans, ses frekansı
Af Afrika
AFC Automatic
Frequency Control – Otomatik frekans kontrolü
AFSK Automatic
frequency shift keying
AGC Automatic
Gain Control – Otomatik kazanç kontrolü
Ah, Ampere Hour Bir
akümülatörün (teorik olarak) 1 saat boyunca verebileceği akım (amper olarak)
Mesela 60 Ah=1 saat boyu 60 Amper veya 60 saat boyu 1 amper

Air Band
haberleşmesi

Uçak-uçak ve
uçak-yer haberleşmesi 
ALC Automatic
Level Control – Otomatik Seviye Kontrolü
AM Amplitude
Modulation – Genlik modülasyonu
AM Öğleden önce

Amatör
bantlar

Amatörlerin çalışma
yapabildikleri frekans aralıkları

Amatör telsiz cihazı

Amatör telsizcilik
belgesine sahip gerçek kişiler tarafından, izin verilen band ve
emisyonlarda çalıştırılan telsiz verici, alıcı ve alıcı-verici telsiz
cihazları

Amatör telsiz
çalışması

Amatör telsiz
istasyonları aracılığıyla amatör telsizciler tarafından yapılan
etkinlikler

Amatör telsiz
haberleşmesi

Amatör telsizciler
arasında bilgi alışverişi amacı ile yapılan, maddi çıkar ve ticari amaç
taşımayan haberleşme

Amatör telsiz istasyon
ruhsatnamesi

Amatör telsiz
servisinde çalıştırılacak olan telsiz istasyonu ve bu istasyondaki telsiz
cihazları için, Amatör Telsizcilik Belgesi’ne sahip olan gerçek kişiler ile
dernekler , eğitim ve öğretim kurumlarına verilen belge

Amatör telsiz
istasyonu

Amatör telsizcilik
belgesine sahip gerçek kişiler ile dernekler veya eğitim ve öğretim
kurumları sorumlu operatörleri tarafından sabit, mobil veya portatif
olarak kullanılabilen ve adlarına verilmiş ruhsatnamede kayıtlı olan
telsiz cihazlarının bulunduğu bölge

Amatör Telsiz Olağanüstü Hal
Hizmeti

Yerel, bölgesel
veya yurt çapında sivil savunma teşkilatına hizmet ve amatör telsizciler
tarafından yürütülen telsiz haberleşme hizmeti

Amatör Telsiz
Servisi

Hiçbir maddi çıkar
gözetmeden, sadece kişisel heves ve gayreti ile telsiz tekniği alanınıda
bilgi alışverişini sağlayan, amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme
servisi

Amatör
Telsizci

Hiçbir maddi çıkar
gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla
sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini
yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler

Amatör Telsizci

Bir amatör
telsizcilik belgesine sahip gerçek kişi

Amatör Telsizcilik
Belgesi

Amatör telsizcilik
sınavını kazananlara verilen ve amatör telsizcinin sınıfı ve yetkilerini
belirleyen belge

Amplifikatör Kuvvetlendirici
AMPR Amateur Packet
Radio – Amatör paket radyo
AMRAD Amateur Radio
Research Development Corporation – Amatör Radyo Araştırma-Geliştirme
Kurumu
AMSAT Radio Amateur
Satellite Corporation – Radyo Amatörü Uydu Kurumu

AmTOR

Amateur Tele Type
Over Radio – RTTY türü bir haberleşmedir ancak karşı istasyondan otomatik
alındı sinyali bekler ve hatalı aktarımı önler

Analog Genliği zamana
göre değişen sinyal
ANL Automatic Noise Limiter
– Otomatik gürültü sınırlayıcı

Anot

Lambanın elektron toplanan kısmı.
Güç çıkışının alınacağı yer. Diyotun (-) ucu
Anten Telsiz istasyonunun en önemli parçası.
Radyo-frekans dalgalarının
alınması ve uzaya yollanması görevini gören kısım
Antenna Tuner – Match
Box
Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını
denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış
şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz
Apogee Uydunun dünyaya en uzak olduğu nokta
yorunge
APRS Automatic Position Reporting System
– Otomatik konum raporlama sistemi
AR CW haberleşmede mesaj sonu işareti
ARAD Adana Radyo Amatörleri Derneği
ARD Ankara Radyo Amatörleri Derneği
ARDF Amateur Radio
Direction Finding – Radyo ile yön bulma, telsiz istasyon yeri belirleme
ARES Amateur Radio
Emergency Service – Amatör Radyo Acil Servisi
ARPANET Advanced
Research Projects Agency – Şimdiki Internet’in temeli
ARRL American Radio Relay Leaque
– Amerikan Radyo Amatörleri
Birliği
As Asya
ASCII American
Standard Code of Information Interchange
ATU Antenna Tuner
Unit – Otomatik anten tüneri. Frekans değişimlerinde anten SWR’sini
(Standing wave ratio – duran dalga oranı) ölçerek
ayar işini kendi kendine yapar

ATV

Amateur Television – Amatör televizyon

Au Avustralya

Awards

Amatörlerin
yaptıkları görüşmelerin belli kriterlere göre değerlendirilmesi
sonucunda verilen onur belgesi

AVC Automatic Volume Control
– Otomatik ses seviyesi kontrolü
AX-25 Paket radyo haberleşme protokolü
B B sınıfı amatör telsizci

Bakanlık

Ulaştırma
Bakanlığı

Balun Balanced-Unbalanced

Anten ile kablo arasındaki empedansı eşitleyen ve dengeli-dengesiz
düzenlemesini yapan bobin esaslı parça

Bant
Genişliği

Belli bir değerin
altına düşülmeden çalışılabilecek frekans aralığı, antende izin verilen SWR aralığında çalışılabilecek frekans aralığı.
Modüle edilmiş sinyalin
kapladığı aralık. Telsiz cihazlarının gönderme sırasında işgal ettikleri
frekans aralığı
Band Pass
Filter
Bant geçiren
filtre

Bant
Planları

Hangi bantta nasıl
çalışılabileceğini belirleyen esaslar

Band
Scan
Alt ve üst sınırı
belirlenmiş aralıkta tarama
BASIC Beginners’ All-purpose
Symbolic Instruction Code
Batarya Sulu akü, pil grubu,
NiCad, Nikel Metal Hibrid, Lityum piller
Baud Modemin saniyede
aktarabileceği veri hızı (bps)

Baycom

Paket radyoda kullanılan
bir program

Baycom
modem 

VHF veya UHF bandında
1200 baud paket radyo haberleşmesi yapmak için gereken en basit modem
BBC British Broadcast
Communication

BBS

Bulletin Board Service – Radyo-frekans yolu kullanılarak dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile
girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği
bilgisayar

BCD Binary Coded
Decimal – İkilik tabanda kodlanmış ondalık sayı
BCI Broadcast Radio
Interference
BCL Broadcast Radio
Listener – SWL benzeri, kısa dalgada ticari radyoları dinleyen kişi

Beacon

Bantların özel bölümlerinde
bulunan ve sürekli tanıtım işareti yollayan istasyon. Bu istasyondan
alınan sinyal seviyesi, bizlere o yöne doğru yapılabilecek görüşmenin ne derece güzel olabileceği hakkında fikir verir

Beam Yönlü
anten
BF Bass Frequency –
Bas
frekans, alçak frekansı
BFO Beat Frequency
Oscillator – CW ve SSB yayınlarını telsiz alıcılarında dinlememizi
sağlayan RF osilatör
BIOS Basic Input-Output System

Birimler, as ve üst
katlar
 on_ekler

Bit

Binary – Değeri 1 veya 0’dır
BNC Baby N Connector
–  Bir konektör cinsi

Bölge
numarası

Çağrı işaretinde işaret
sahibinin bulunduğu bölgeyi belirten rakam. Prefixten (ön ekten) hemen sonra gelir

BPS Baud Per Second
– Saniyede aktarılan baud
BPSK Binary Phase Shift
Keying – İkili faz değiştirme anahtarı
Boat
anchor
Antika amatör
ekipmanları
Broadcast Ticari radyo
Büro, QSL
büro, via
bureau
Görüşülen istasyona
yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe
yollanması, o derneğin QSL Kart ile ilgilenen kısmı
Byte 8 bitlik grup, 1
karakter
C C sınıfı amatör
telsizci
C Capacitor,
condenser – Kapasitör, kondansatör
C Bir
programlama dili
C3F Genlik
modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon
yayını
Ca Orta
Amerika

Call Book

İşaret kitabı. Tüm dünyadaki
amatörlerin çağrı işaretlerinin ve adres bilgilerinin bulunduğu kitap

Call
Sign
Çağrı
işareti
Carrier Taşıyıcı
dalga
CB Citizen Band –
Halk bandı. Türkiye’de 26,965 MHz ile 27,405 MHz arasında, AM ve FM
modülasyonlu, 4 watt gücündeki cihazlar serbesttir
C
Band
3,7 ila 4,2 GHz
arası uydu bandı
CCIR Telsiz
Haberleşmeleri Danışma Komitesi
CCITT Consultative
Committee International on Telephones and Telegraphy – ITU’ya bağlı olarak
çalışan ve modem standartlarını belirleyen komite
CCW Counter ClockWise
– Saat dönüş yönünün tersi dönüş yönü
CDMA Code Division
Multiple Access – Kod bölmeli çoklu erişim

CEPT

Avrupa Posta ve Telekomünikasyon
İdareleri Birliği

CEPT Amatör Telsizcilik
Belgesi

CEPT ülkelerince kabul edilen ve
tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan
herhangi bir amatör telsizcilik belgesi

CEPT Ülkesi

Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa
Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğinin üyesi olan ülke

Chirp Mors
haberleşmesinde, genellikle cihaz beslemesinin yetersizliğinden frekansın
değişmesi
Circular Polarization Antenden
yayılan sinyallerin yatay ve dikey olarak sürekli yer değiştirmesi
Clarifier Telsizin
sadece alıcı frekansının çok ufak bir bantta değiştirilebilmesi.  RIT
CMOS Complementary
Metal Oxide Semiconductor
C/N –
Carrier-to-Noise Ratio
Taşıyıcı seviyesinin
gürültüye oranı
Coax Koaksiyel kablo

Contest

Belirlenmiş bir tarih ve saatte başlayıp,
belirlenmiş kurallara göre devam edip, yine belirlenmiş bir zamanda biten
amatör yarışması. Belirlenen kriterlere göre her QSO için belirli bir
puanlama sistemine göre derecelendirilir

Continuous
Wave

Sürekli dalga

COR Carrier
Operated Relay – Rölelerde, alıcı tarafından alınan sinyal neticesinde
verici kısmının çalışmasını sağlayan elektronik devre
CPU Central
Processing Unit – Merkezi işlem
ünitesi
Critical
Angle
Antenden
yayılan dalgaların atmosferden yansıması ya da yansımayıp uzaya kaybolması
noktasındaki yansıma açısı
CRT Cathode Ray
Tube – Katot ışınlı tüp
CTCSS Continuous
Tone Controlled Squelch System
CW Continuous Wave
– Sürekli dalga
CW ClockWise – Saat
yönünde dönüş

CW
Haberleşmesi

Mors alfabesi kullanılarak yapılan
haberleşme

CW
Kısaltmaları

Amatör telsizcilerin CW (Mors)
çalışma sırasında zamandan kazanmak için kullandıkları ve genellikle
İngilizce kelimelerin bazı harflerinden oluşan kısaltmalar
Cycle Titreşim. Saniyedeki titreşim.
Frekans. 1 Hertz
karşılığı. 1 CPS (Cycle Per Second)

Çağrı İşareti

Amatör telsiz istasyonuna TGM’ce
Türkiye’de verilen tanıtım işareti. Call sign. Genel olarak amatör,
profesyonel, gemi, uçak gibi her telsiz istasyonunun bir çağrı işareti
mevcuttur
DA Doğru akım
DA Directional
Antenna, Dipole Array – Yönlendirilmiş anten
Dalga
Boyu
Radyo dalgasının bir periyodunda aldığı yol.  Hız/frekans formülü ile
hesaplanır. λ işareti ile gösterilir
dB deciBell – Desibel
DBS Direct
Broadcasting by Satellite
dBi Decibels over
isotropic
dBm Decibel
refers to one milliwatt
DC Direct
Current – Doğru akım
DC
Motor
Doğru akım ile
çalışan motor
DCS Digital Coded
Squelch
Demodülasyon Alıcıda
bilgi sinyalinin taşıyıcı dalgadan ayrıştırılması işlemi. Taşıyıcı radyo-frekans dalgası üzerindeki bilgi sinyalinin (modülasyon biçimine göre) uygun
yöntemle ayrılması ve kullanılır hale getirilmesi
DF Direction
Finding – Yön kestirme
Digital Sayısal. Sadece
1 ve 0 bilgisi kullanan sistem

Dijital Haberleşme

Bilgisayar ile telsiz cihazının
birlikte çalışarak, dijital sinyallerin radyo frekans yolu ile karşı
istasyon(lar)a aktarımı

Deniz Bandı,
Marine Band
Gemilerin
haberleşmesi için ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları
Deviation FM
modülasyonunda, modüle eden bilgi sinyalinin etkisi ile merkez
frekansının değişmesi

DigiPeater
Dijital bilgi
aktarıcı
Dikey Polarizasyon Sinyallerin
antenden yer yüzeyine dik yayılımı
Dipmeter Elektronik
rezonans frekansı bulucu devre
Dipol
Anten
Çalışacağı
frekansın 1/4 dalga boyunda kesilmiş iki parçalı ve ortadan beslemeli anten.
Besleme noktası dengelidir. Sadece dik yönde verimli haberleşme
yapılabilir (yönlü antendir)

dipol
Direnç Rezistans. Elektrik akımına  zorluk gösteren pasif
eleman
Direct,
Doğrudan
QSO yapılan
kişiye QSL kartın posta yoluyla ve doğrudan onun adresine yollanmasıdır
Discone Anten Geniş bantlı
anten. Tepe kısmı disk şeklinde, aşağı inen kolları konik şekildedir
Diyot Elektrik
akımını tek yönlü geçiren elektronik eleman
DOS Disk
Operating System. Bilgisayar işletim sistemi
Doubling Röleye iki istasyonun aynı anda çağrı için mandala basması.
Üst üste
konuşma
Downlink Uydunun dönüş
frekansı
DPSK Differential
Phase Shift Keying
D-region İyonosferin
yerden 30-60 km yükseklikteki aralığı
DSC Digital
Selective Calling
DSP Digital Signal
Processing
DSR

Data Set Ready

DTMF Dual Tone
Multi Frequency
DTR

Data Terminal
Ready

DTRS Digital Trunk
Radio System
DUAL İkili. Dual
Cihaz: VHF/UHF çift bantlı. Dual Anten: VHF/UHF çift bantlı
Dummy
Load
Yapay yük. Cihaz ayarları yapılırken havaya gereksiz sinyal yaymamak için yapay yük
kullanılır

Duplex

Aynı anda hem alma, hem
gönderme (telefon gibi)

Duplexer Kavite
DVM Dijital
multimetre
Dx Uzak istasyon
çalışması
DXer Uzak
mesafe haberleşmesi ile ilgilenen kişi
DXing Uzak mesafe
haberleşme çalışması
DXpeditions İstasyon
olmayan fakat çağrı işareti bulunan bölgelere istasyon kurmak ve
bir müddet çalışmak
DXCC Amatörler
arasında “en büyük diploma” denir. Amaç mümkün olduğunca çok prefiks ile QSO yapıp, QSL kartı ile bunu belgelemektir. ARRL tarafından
organize edilmektedir
DXCC Listesi DXCC diploması
için tüm dünyadaki prefikslerin listesi
ECSS Exalted
Carrier Selectable Sideband
ECSSB Exaulted-Carrier
Single Side Band
E-layer E tabakası. Atmosferin yerden 70 ila 130 kilometre yükseklikteki aralığı
EDACS Enhanced
Digital Access Communications System
EEPROM Electrically
Erasable Programmable Read-Only Memory
Effective
Radiated Power
Verici çıkış
gücü ile anten dB kazancının çarpımı ile bulunan yayılım gücü

EHF

Extra High Frequency – Ekstra
yüksek frekans. 3 GHz ve yukarı frekanslar

EIRP Effective
Isotropic Radiated Power
ELT Emergency
Locator Transmitter

EME

Earth-moon-earth – Dünya-Ay-Dünya.
Dünya’dan yollanan RF dalgalarının ay yüzeyinden
yansıtılarak tekrar dünya üzerinden alınması şeklindeki çalışmanın
kısaltılmışı
EMI
Electro-Magnetic Interference – Elektromanyetik girişim
Empedans Bir
devrenin alternatif akıma gösterdiği direnç. Cihaz çıkışı, transmisyon hattı
ve anten empedansları en çok kullanılandır
Entegre Devre Bir kılıf
içinde toplanmış elektronik eleman topluluğu
Enterferans Karışım,
parazit
EQT EQuaTorial – Ekvatoriyal
ERP Effective
Radiated Power
E-skip Sporadic
E-layer ionospheric propagation
ET Eastern
Time
ETSI European
Telecommunications Standards Institute
Eu Europe – Avrupa
Eyeball Amatörlerin
yüz yüze görüşmeleri
F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt
taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla
alınabilen telgraf yayını
F1B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt
taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik
telgraf yayını
F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt
taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla
alınabilen telgraf yayını
F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt
taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf
yayını
F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva
eden tek kanallı telefon yayını
F3F Frekans modülasyonlu, analog
bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını
F-layer  F tabakası. Atmosferin
yerden 135 ila 600 kilometre yükseklikteki aralığı

FAI

Field Aligned
Irregularities

FCC Federal Communications
Commission – Amerikan Telekomünikasyon Kurumu
FD Field
Day
FDMA Frequency
Division Multiple Access – Frekans bölmeli çoklu erişim
Feeder Besleyici. Anten ile cihaz
arasındaki kablo
Feed
Horn
canak1canak2

FET Field-Effect Transistor
– Alan
etkili transistör
FM Frequency Modulation
– Frekans
modülasyonu
f/D
Ratio
Focal
Length-to-Diameter Ratio

Fonetik
Alfabe

Ses ile yapılan haberleşme
sırasında yanlış anlamaları önlemek için her harfin bir kelime ile
okunması

Fox
hunt
Tilki avı. Gizlenmiş bir vericinin bulunmaya çalışılması
Frekans 1 saniyede yapılan
elektriksel
(veya mekanik) titreşim sayısı
Frekans
Spektrumu
ULF – Ultra Low Frequency (3-30 Hz) ELF – Extremely Low Frequency (30-300
Hz)
VF – Voice Frequencies (300 Hz-3
kHz)
VLF – Very Low Frequency (3-30 kHz) LF – Low Frequency (30-300 kHz) MF – Medium Frequency (300 kHz-3
MHz)
HF – High Frequency (3-30 MHz) VHF – Very High Frequency (30-300
MHz)
UHF – Ultra High Frequency (300 MHz-3
GHz)
SHF – Super High Frequency (3-30
GHz)
EHF – Extremely High Frequency (30 GHz ve
yukarısı)
spektrum
FRS Family Radio Service; PRS (Public Radio Service) Türkiye’de
446-446,100 MHz arası serbesttir

FSK

Frequency Shift Keying
FTP File Transfer
Protocol

FSTV

(Fast Scan TeleVision) Hızlı
taramalı televizyon

Full
Duplex
Aynı anda hem
alma hem gönderme (telefon gibi)
G3E  Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden
tek kanallı telefon yayını.
G5RV All-Band HF Antenna
GaAs Gallium arsenide
Gain Kazanç
GB Giga Byte

Geçici Amatör Telsizcilik
Belgesi

Türkiye ili
mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör
telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye’de geçici olarak çalışmak
isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik
belgesi

General
Coverage
Kısa dalga cihazlarında kullanılan bu deyim, 0-30 MHz arası tüm
frekansların AM, CW ve SSB olarak kapsandığını belirtir
Genlik
Modülasyonu
Nakledilmek istenen sinyalin
(ses vs.) radyo frekans dalgasına, dalganın genliğini değiştirecek şekilde
yüklenmesi

Giga Hertz,
GHz

1000
MHz

GMDSS (Global
Maritime Distress and Safety System) Denizde can güvenliğini artırmak
amacıyla oluşturulan haberleşme sistemi
GMRS General Mobile Radio Service
GMSK (Gaussian
Minimum Shift Keying) GSM telefonların modülasyon türü

GMT

Greenwich Mean Time

GP, Graphic
Packet

Paket radyo programı
GPS Global Positioning Satellites
Ground Toprak
Ground Plane
Anten
Dikey antendikey
Ground
wave propagation
Yer dalgası
ile haberleşme  
GSM Global System
for Mobile Communications
H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam
taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını
HAM Amatör radyocu
HAMLET Yeni başlamış
amatör radyocu
Hamfest Amatör
fuarı
Handle Operatörün
ismi
Harmonik RF
sinyalinin, ana frekansından başka, daha küçük genlikli, basit kat veya
askatlarındaki sinyaller
HDTV High
Definition TeleVision
Heliax Özel fiziksel
yapılışta koaksiyel kablo; iç iletken mono bakır, arada köpük veya spiral
sarımlı plastik dielektrik, üstte örgü yerine, spiral şeklinde kaynatılmış
bakır boru bulunur; bu yapısı nedeniyle RF kaybı çok azdır
Helix Anten Spiral
şeklinde yapılmış yönlü anten
spiral

Hell

 Dijital haberleşme modlarından
birisi

Heterodin Antenden alınan sinyalin, başka bir frekansla birleştirilerek ara
frekans (IF, muayyen frekansı) elde edilme işlemi

HF

High Frequency –
Yüksek frekans. 3-30 Mhz arası

HF
Fax
HF-FAX
Hi.. Sonuna geldiği cümlenin espri olduğunu ifade eden
kısaltma
Home Made Evde yapılmış
Horizontal
Polarizasyon
Radyo frekans dalgalarının yer yüzeyine paralel yayımı, yatay
polarizasyon
HRPT High
Resolution Picture Transmission (meteoroloji uyduları)
HT HandyTalkie, Handheld Transceiver
– El cihazı

IARU

Uluslararası Telsiz
Amatörleri Birliği

IC Integrated Circuit
– Entegre devre, tüm devre, tümleşik devre
ID IDentification – Tanıtım
sinyali
IEEE Institute of Electrical
and Electronics Engineering
IF Intermediate Frequency

Ara
frekans
İletim Hattı Cihaz ile Anten arası
irtibatı sağlayan kablo
Image Alıcı cihazın, kendi
ürettiği  ve bandlarda harmonik olarak duyulan istenmeyen
sinyal
Inverted Vee
Anten
Dipol antendir, yalnız
besleme noktası ile her iki kol arasında yaklaşık 120 derece açı yapmalıdır;
her yön ile haberleşebilir
İyonosfer Atmosferin yerden yüksekliği 60-600 Km arasında olan tabakası
ISDN Intergrated Services
Digital Network – Entegre servisler sayısal şebekesi
Isotropic Anten hesaplamalarında
kullanılan tek nokta anten

ITU

International
Telecommunication Union – Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği

ITU Zone

 HF Planning
J2A Genlik modülasyonlu, tek kenar bant,
taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi
ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını
J2B Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, taşıyıcı
bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden
tek kanallı otomatik telgraf yayını
J3C Genlik modülasyonlu, tek yan bant,
taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimile
J3E Genlik modülasyonlu, tek yan bant,
taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek  kanallı telefon
yayını
J3F Genlik modülasyonlu , tek yan bant,
taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon
yayını
Jam,
jamming
Yayın
frekansında ikinci bir sinyalin bilinçli  parazit
yapması
Jug Büyük verici
tüpü
K CW çalışmada karşı
istasyona “seni dinliyorum” mesajı
Katot Elektron tüplerinde
elektronların çıktığı  eleman, diyotların (+) kutbu
Kavite Duplekser
Kbps  Kilobytes per
second
Kc Kilo cycle, kilo
hertz, kHz
Key Maniple veya mikrofon
mandalı
Kiss
Protokolü
Paket radyoda
kullanılan bir protokol
Koaksiyel Kablo Eş eksenli diye de
anılan, ortada canlı uç, onun üzerinde  yalıtkan ve yalıtkan üzerindeki
(genellikle) örgü blendajdan ve bunların üzerine çekilen bir dış kılıftan
oluşan kablo; canlı ucun dış çapı ile yalıtkanın üst çapı, kablonun
karakteristik empedansını belirler

blendaj
Konfirmasyon Yapılmış bir QSO’nun,
QSL kartının gelmiş olması; bu şekilde ispatlanması

Kontrol
İstasyonu

Belirli bir bölgede faaliyet
gösteren amatör telsiz servisi içindeki amatör telsiz istasyonlarının
haberleşmelerini kontrolle görevlendiren sabit mobil amatör telsiz
istasyonu

Kontrol
Operatörü

Amatör telsiz haberleşmesini
kontrolle görevlendirilen kontrol istasyonundaki sorumlu amatör
telsizci

Kristal Frekansın sabit tutulması
istenen yerde kullanılan, doğadan elde edilen kuartz  taşların belli
ölçülerde kesimi ile elde edilen eleman
Ku-band 11,7-12,2 GHz
aralığındaki uydu bandı
KW (Kurz Welle) Kısa dalga
Ladder Line Paralel hat
LAN Local Area
Network
LCD Liquid
Crystal Display
LED Light
Emitting Diode

LF

Low frequency

LMSS Land Mobile
Satellite System – Kara mobil uydu sistemi
LNA Low Noise
Amplifier
LNB Low Noise Block
Downconverter (çanak antenlerde kullanılan)
LNBF Low Noise
Block Downconverter Feedhorns

Log
defteri

Amatör istasyonda yapılan tüm
görüşmelerin kayıt edilmesi gerekli resmi işletme defteri; röle üzerinden
yapılan konuşmalar kayıt edilmez; tarih, Görüşme saati (UTC olarak), karşı
istasyonun işareti, alınan ve verilen raporlar işlenmelidir; ek olarak
gelen QSL, yollanan QSL, karşı amatörün adı, not kısmı bulunabilir
LOG periyodik anten Geniş bantlı
yagi anten
Loop Antenden
yayılan dalgaların yayılım  şekilleri
LORAN LOng Range Aid
to Navigation
LPF Low Pass
Filter
Loop Anten Daire veya
benzeri şekilde  olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile çok
verimli çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir
LSB Lower Side
Band – Alt yan bant. 10 MHz’in altındaki amatör bantlarda bu mod kullanılır
LUF Lowest Usable
Frequency – Propagasyonda kullanılabilecek minimum frekans
LW Long Wave –
Uzun Dalga. 150-300 kHz arası

Mail
Box

Posta Kutusu. Radyo-frekans yolu
kullanılarak, dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj
bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar

Maniple Mors haberleşmesinde
(CW) kullanılan basit anahtar temelli alet
Manyetik loop anten Daire veya benzeri şekilde
olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile tuning yapılınca çok verimli
çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir
Marine Band
planı
Gemilerin haberleşmesine ayrılmış
HF ve VHF frekans aralıkları
MARS Military Affiliate Radio System

ABD’de asker kökenli amatörler. Amatör bant dışındaki servislerle de
görüşebilirler
Match-Box, Anten
Tüner
Telsiz cihazı ile kablo ve antenin
birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve
kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz
MAYDAY Genel tehlike
işareti
MB Mega Byte
Mc Mega Cycle, Mega
Hertz, MHz
MCW Modulated Continuous Wave
Meteor
scatter
Atmosfere giren
meteorların oluşturduğu iyonizasyondan faydalanılarak yapılan VHF UHF uzak
mesafe görüşmesi

MF

Medium Frequency – Orta dalga.
1,5-3 MHz arası

MF Muayyen frekans. IF’nin
(ara frekansın) eski söylenişi
MFSK Multi Frequency Shift Keyed
Microwave Mikro dalga

Mobil Telsiz

Amatör telsiz servisi
içinde,hareket halinde iken veya belirtilmemiş noktalarda duraklama
esnasında çalıştırılan, kara veya deniz taşıtlarına monte edilebilen amatör
telsiz cihazları
Mode C Sivil uçakların
haberleşmede IFF modunu kullanmaları
Mode (Emisyon tipi) QSO yaparken
kullanılacak yayın şekli. CW, SSB gibi

Modem

MOdulator-DEModulator – Dijital
haberleşmede telsiz ile bilgisayar arasında bulunması gerekli cihaz. Bilgisayarı
telefon hattına veya başka bir
bilgisayara bağlamak için kullanılan cihaz
Modifikasyon Cihazların teknik
özelliklerinin değiştirilmesi. En çok yapılanı dinleme aralığının açılmasıdır
Modülasyon Taşınmak istenen bilgi sinyalinin,
taşıyıcı radyo frekans dalgası üzerine, herhangi bir metot kullanılarak
(frekans modülasyonu, genlik modülasyonu, faz modülasyonu,gibi) yüklenmesi
motorboating Alçak frekanslarda
çalışırken alıcıyı etkileyen istenmeyen sinyaller
MOSFET Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor
MPEGII Dijital video
sıkıştırma tekniği
MS-DOS Microsoft Disk
Operating System
MSK Minimum Shift
Keying

MS

Meteor Scatter – Meteor
yansıtması. Dünya atmosferine giren göktaşlarının VHF ve UHF radyo
dalgalarını yansıtma özelliğinden yararlanılarak yapılan haberleşme
türü.

MSA

Lokal saat

MSS Mobile Satellite
System
MUF Maximum Usable Frequency
Multi Band
Anten
Tek bir antenin
farklı frekanslarda da aynı verimle çalışabilmesi
MW Medium Wave – Orta
dalga. 300-3000 kHz arası
MW Mega Watt
NAM Narrowband Amplitude Modulation

Dar bant genlik modülasyonu
N
Konnektör
Konnektör çeşidi
NAVTEX Navigational Text
– Genellikle denizcilerin kullandığı  bilgi
yayımı (broadcast  518 kHz)
NB Noise Blanker – Gürültü
azaltıcı
NB Narrow Band – Dar
bant
NBFM Narrow Band Frequency Modulation

Dar bant FM. Haberleşme amaçlı FM cihazlarda kullanılan bant genişliği
NDB Non-Directional Beacon

Yönlendirilmemiş beacon yayını
Net
(çevrim)
Özellikle kısa dalgada,
zor bulunan işaretler ile rahat çalışabilmek için, oluşturulmuş netlere
girilir. Net Kontrol Operatörünün yönetiminde belirlenmiş Net kurallarına
göre QSO yapılır. 
Net Control
Station 
Çevrim kontrol
operatörü
NFM,
NBFM
Narrow Band Frequency
Modulation – Dar bant frekans modülasyonu. Ses kalitesinden fedakarlık
edilerek 5 kHz sınırına çekilme işlemi. Böylece komşu kanalların birbirini
etkilemelerinin önüne geçilerek kanal sayısı arttırılır
NiCd Nickel Cadmium –
Nikel Kadmiyum batarya
NiMH Nickel Metal Hydride
– Nikel metal hibrid batarya
NMT Northern Mobile
Telephone. Araç telefonları. Türkiye’de 425,5-430 MHz aralığında, 25 kHz
kanal aralığında 180 kanalda, minimum 2, maksimum 15 watt RF çıkış gücündedir. Alma-gönderme aralığı 10 MHz’tir. Türk Telekom tarafından
işletilmektedir. 
Node Dijital haberleşmede kullanıcıların
bağlandığı nokta
NTSC National Television Standards
Committee. ABD ve Japonya renkli TV yayın standardı.  525 satır kullanır
OCV Open Circuit Voltage.
Besleme devresinin yüksüz çıkış voltajı
Offset Alma ve gönderme
arasındaki frekans farkı. VHF röle için 600 kHz, UHF için 7,6
MHz
Op-amp Operational Amplifier.
İşlem
kuvvetlendirici entegre devre

OSCAR

Orbiting Satellite Carrying
Amateur Radio – Amatör radyo taşıyan yörüngesel uydu

Osilatör Pozitif  geri
beslemeli kuvvetlendirici
Osiloskop Elektriksel işaretlerin ölçülüp
değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm imkanlarına
sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin
aynı anda belirlenebilmesini sağlar
Overcharge Akünün fazla şarj
edilmesi
Over
Modulation
Aşırı modülasyon.
Modüle edici
sinyalin taşıyıcı dalgaya oranla daha yüksek seviyede olması sonucu modüleli sinyalin bozulması
PA Power Amplifier, Public
Adresses

Packet
Radio

Paket radyo. AX.25 protokolü
kullanır. Bilgilerin satır satır yollanması ve teyit için beklenmesi
mantığıyla çalışır

PAL Phase Alteration by Line. Avrupa
renkli TV yayın sistemi. 625 satır kullanır
Paralel Anten Kazancın artması için
paralel bağlanmış anten
Paratoner Yıldırımdan korunmak amacıyla
kullanılır
yildirim
Parazit Hava şartlarından
(yıldırım, statik elektrik vs.) veya endüstri ve evlerden kaynaklanan ve telsiz
alıcılarında alışı zorlaştıran RF gürültüsü
PEP Peak Envelope Power. Tam güç
Perigee Uydunun dünyaya en
yakın olduğu nokta
yorunge
Periyod Radyo dalgasının bir titreşimini
yaptığı süre. 1/frekans
Peak to
Peak, PP
Tepeden tepeye
(voltaj)
PIC Peripheral Interface Controller.
Giriş-çıkış işlemcisi. İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük
işlemcilerin giriş ve çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla
çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir
Pirate Çağrı işareti olmadan
havaya çıkan kişi
PL 259 Konnektör çeşidi
Plate Elektron tüpünün
elektronları toplayan kısmı. Anot
PLL Phase Locked
Loop – Faz kilitlemeli halka
PM Phase Modulation
– Faz modülasyonu
PM Öğleden
sonra

Portatif
telsiz

Amatör telsiz servisi
içinde, hareket halinde veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında
geçici olarak çalıştırılabilen amatör telsiz cihazları
Pot,
Potansiyometre
Ayarlı
direnç
Port Bilgisayarın giriş-çıkış kapıları
Polarizasyon Antenin radyo dalgalarını uzaya
yayılış biçimi. Vertikal (dikey), horizontal (yatay), circular (dairesel). Radyo dalgaları antene paralel yayımlanır, yani anten dikey ise dikey, yatay
ise  yatay polarizasyon oluşur. alıcı antenin de alacağı polarizasyona
göre yönlendirilmesi gereklidir
Preamp Preamplifier – Ön-kuvvetlendirici

Prefix

Çağrı işaretinde, işaret sahibinin
mensubu olduğu ülkeyi belirleyen ilk iki karakter

Priority
Channel
Kanallar cihaz
tarafından otomatik taranırken (scan), diğer kanallardan farklı olarak her
an kontrol ettiği öncelikli kanal
Product
Detector
SSB sinyalinin alıcıda
demodüle edilmesinde kullanılan sistem
PROM Programmable Read-Only Memory
– Programlanabilir salt-okunur bellek
Propagasyon  Radyo-frekans
dalgalarının atmosfer içindeki yayılımı
PRS Public Radyo Service. Ruhsat
gerektirmeyen, 446-446,100 MHz aralığında çalışan 500 mW çıkış güçlü el telsizleri
PSK Phase Shift Keying. Faz kaymalı mödülasyon. 1200
baud bilgi taşıyabilen bu tip, genellikle 1200 ve 2400 Hz
olarak iki frekans kullanır
PSTN Public
Switching Telephone Network. Kamu telefon dağıtım şebekesi
PTT Push to Talk – Bas
konuş. Mikrofon üzerindeki mandal

Q
Kodları 

Amatör (ve profesyonel)
telsizcilerin zamandan kazanmak ve yanlış anlamaları önlemek için
kullandığı ve Q harfi ile başlayan kısaltmalar

QRP 5 ila 10 watt arası çıkış gücü olan
kısa dalga telsizi
QSL
Büro
Görüşülen istasyona
yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe
yollanması. O derneğin QSL kart ile ilgilenen bölümü

QSL
Kartı

Amatör telsizciler arasında
yapılan haberleşmenin alındığını ve anlaşıldığını belirten ve birbirlerine
bu durumu teyit için gönderilen belge. Üzerinde yollayan istasyon ile
ilgili bilgiler ve işareti, CQ ve ITU bölge numaraları, görüşülen
istasyonun işareti, tarih, UTC saat, sinyal raporu bilgileri mutlaka
olmalıdır
QSL
Manager
Kendi adına gelen QSL
kartların alımı ve yollanması ile ilgilenmesi amacıyla amatör tarafından
belirlenen üçüncü kişi
Quad Anten Kare şeklinde, her bir kolu çeyrek
dalga uzunluğundaki anten
Quagi Driven elmanı
quad, diğer
elemanları yagi türü olan anten
R CW haberleşmede
“tamamen anlaşıldı” anlamında
R RST raporunda
radyo (anlaşılabilirlik)
R Resistance,
resistor – Direnç
R3E Genlik modülasyonlu tek yan bant. Azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek
kanallı telefon yayını
Radio Clock Saat sinyali
yayını yapan radyolar
RAM Random Access
Memory – Rasgele erişimli bellek
Rcvr Receiver – Alıcı
R/C Radio
Control
RDF Radio
Direction Finding – Radyo ile yön bulma, telsiz istasyon yeri
belirleme
Rectifier Doğrultucu
Rezonans Bobin ve
kondansatörün  belirlenmiş bir frekansta XL=XC olması (seri veya
paralel rezonans devreleri)

RF

Radio Frequency – Radyo frekansı.
Radyo-frekans

RFC Radio
Frequency Choke. Şok bobini
RFI Radio
Frequency Interference
RG Radio Guide.
Mil-C-17 standardındaki kabloların kısaltması
Rig Amatörün
cihazı
Rit Receiver
Incremental Tuning. Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bantta
değiştirilebilmesi (clarifier)
Rptr Repeater –
Tekrarlayıcı. Röle
Roger Anlaşıldı, tamam anlamında
Roger
Beep
CB’de tek bip, normalde ise di dah dit ‘K’  işaretinin konuşma bitip, mikrofonun PPT mandalı bırakılınca otomatik yollanması

Röle cihazı

Amatör telsiz cihazları arasında
haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyondan aldığı
sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan
aktarıcılar

Rotor Yönlü antenlerin yönünün uzaktan
kumanda ile istenilen yöne çevrilmesine yarayan motor
Röle Haberleşmesi Bir tekrarlayıcı
(röle) üzerinden
yapılan görüşme

Röle
istasyonu

Amatör telsiz servisi içinde
amatör maksatla kullanılan röle cihazının bulunduğu mahal

RST

Radio, Signal, Tone. Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (CW için) sinyal tonu olarak
haberleşme raporu

RSV

Radio, Signal, Video.
Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (SSTV için) video-görüntü seviyesi
olarak sinyal raporu

RTTY

Radyo tele type haberleşmesi. Telex diye anılan ve baudot kodlarını kullanan haberleşme şekli

Rubber Duck El cihazlarının
plastik anteni. Jop anten
Rx Receiver. Alıcı
S RST rapor formatında
sinyal kuvveti bilgisi

Sabit Telsiz

Amatör telsiz servisi
içinde, ruhsatnamesinde adresi ve coğrafi koordinatları yer alan ve
belirtilen adres dışında ancak TGM’nin izniyle kullanılabilen amatör
telsiz cihazları
SAR Search And Rescue.
Denizde arama ve kurtarma işlemi ve bu işleme ayrılmış frekanslar
SAREX Shuttle Amateur Radio
EXperiment. Uzay mekiğindeki astronotlar ile yapılan  görüşmeler
SASE Self-Addressed, Stamped Envelope.
Adres yazılı pullu zarf
Scanner Geniş bantlı alıcı.
Belleğine
alınan kanalları hızlı bir şekilde tarama imkanına sahiptir 
SCR Silicon Controlled
Rectifier. Tristör
SECAM Color Sequence with
Memory. Fransız TV yayın standardı
Selectivity Alıcıda seçicilik.
İstenen sinyalin
seçilip alınabilmesi
Sell-Call Selective
Calling
Semafor Denizcilikte kullanılan
haberleşme bayrakları
Semi-Conductor Yarı iletken.
Transistör, diyot gibi
Sensitivity Alıcı hassasiyeti,
zayıf sinyallerin alınabilmesi
SFI Solar Flux Index.
Propogasyon hesapları  için gerekli verilerden biri

SHF

Super High Frequency – Süper yüksek
frekans. 1-3 GHz

Silent
Key
Ölmüş
amatör

Simplex

Tek yönlü haberleşme

SINAD SIgnal to Noise And Distortion ratio
SINPO Kısa dalga dinlemeyi
hobi olarak yapan kişilerin kullandığı kod sistemi S=Strength,
I=Interference, N=Noise, P=Propagation, O=Overall

Sinyal
Raporu

İki istasyonun birbirlerini nasıl
duyduklarının ifadesi. Amatör haberleşmenin tam sayılabilmesi için sinyal
raporunun mutlaka alınıp verilmesi gereklidir

SITOR-A SImplex Teleprinting Over Radio system, mode A
SITOR-B SImplex Teleprinting Over Radio
system, mode B (FEC mode)
SMA konnektör çeşidi
SMB konnektör çeşidi
SO 239 konnektör çeşidi
Solar
Data
Güneş ışınları ile RF
yayılımı arasındaki bağlantı
Solid State Transistör, diyot,
entegre devre gibi vakum tüp olmayan elektronik komponentler
SOS Genel  imdat işareti
Special Event
Station
Özel gün kutlama
istasyonu
Split
Çalışma
Kısa dalgada gönderme
ve dinleme işlemlerinin, aralarında  5, 10 KHz gibi fark bulunarak
çalışma şekli
S-meter Alıcıda gelen sinyal
seviyesinin görüldüğü gösterge
S / N Signal_to_Noise Ratio
– Sinyal/gürültü oranı
Software Bilgisayar programı

Speech
processor

Vericideki modülasyon
seviyesinin kontrolü

Sporadic E

İyonosferdeki E tabakasının
özelliklerinden faydalanılarak VHF ve UHF bandında yapılan uzak görüşme
türü

SQL Squelch

SSB

Single Side Band – Tek yan bant

SSB
Haberleşme

Single Side Band ses (voice) ile
yapılan görüşme. Bu emisyon tipi, radyo-frekans dalgasının tek yan bandının kullanılması ve tüm gücün burada yoğunlaşması sayesinde AM
veya FM görüşmeye nazaran daha uzak mesafe ile ses haberleşmesi sağlar

SSTV

Slow Scan TeleVision – Yavaş
taramalı televizyon

Step
Motor
Adım motoru

Suffix

Son ek. Çağrı işaretine prefiks ve
bölge numarasından sonra gelen ve sadece o kişiye özel 1, 2 veya 3 harfli
karakter

Surface
Wave
Yer dalgası
SW Short Wave –
Kısa dalga. 3-30 MHz

SWL

Short Wave Listener

Kısa dalga dinleyicisi
SWR Standing Wave Ratio

Duran dalga oranı. Mükemmeli 1 olmasıdır. Telsiz çıkışı ile kablo veya
anten empedansı arasındaki eşitsizlik durumunda yansıyan güç, kayıp demektir
ve anten yerine cihaz üzerinde ısıya dönüşerek cihazın  çıkış katının
hasar görmesine neden olabilir. SWR-metre ile ölçülür
T RST apor formatında
(CW haberleşmede kullanılan) ton tanımı
TA Türk amatörlerinin
prefiksi (özel  işaret olan YM ile birlikte)
Tank
Devresi
Bobin ve kondensatörün
paralel bağlanıp frekansı belirledikleri devre
TCP/IP Transmission Control
Protocol / Internet Protocol
TCXO Temperature-Compensated
X-tal Oscillator
TDM Time Division
Multiplexing
TDMA Time Division Multiple
Access
TELNET Paket radyo
sistemiyle Internet
üzerinden uzak istasyonlara ulaşabilme
Time
Out
Rölelerin uzun
süre açık kalmasını önlemek amacıyla, belli bir süre açık kaldıktan sonra
otomatik olarak kapanması. Bunu sağlayan devre
TIS Technical Information
Services
TNC Terminal Node
Controller. Dijital haberleşme için cihaz ile bilgisayar arasındaki modem
Toroid Yuvarlak bobin.
Yuvarlak trafo. Yuvarlak ferrit nüve
TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri
Cemiyeti. 1962 yılında kurulmuş ve Türkiye’deki amatör kitlenin oluşmasını
sağlamıştır
Transceiver Transmitter-Receiver. Alıcı-verici cihaz
Transmisyon Hattı Cihaz ile anten arası
irtibatı sağlayan kablo
Transverter Bir frekanstan aldığı
sinyali, frekansını değiştirip başka bir frekanstan veren cihaz. Röle
değil çünkü transverterler alıcı cihazların başka bantları dinlemesi
için geliştirilmiştir
TRAP Anten üzerine
yerleştirilen ve aynı anten ile farklı frekanslarda da çalışma olanağı
sağlayan, genellikle paralel bağlı bobin ve kondansatörden oluşan
parça
Trickle
Charge
Akünün sürekli şarjda kalması
neticesi aşırı şarj olmaması için uygulanan yöntem. Az akımla darbeli şarj

Tropo

Meteorolojik ortama bağlı olarak
VHF ve UHF frekanslarında yapılan uzak görüşmeler

Trunk Telsiz Verimli
kullanım için frekans bantlarını boş kanallara otomatik olarak yönlendirilen telsiz
TTL Transistör-transistör-lojik
TVI TeleVision
Interference – TV girişimi. Vericinin televizyonlara yaptığı parazit
Tx Transmit

UHF

Ultra High Frequency – Ultra yüksek
frekans. 300-1000 MHz

URL Universal Resource
Locator – Internet adresi
USB

Upper Side Band – Üst yan bant. 10 MHz’in
üstündeki amatör bantlarda SSB haberleşmesinde bu mod kullanılır

UJT Uni-Junction
Transistor – Tek kavşaklı transistör
UMTS Universal Mobile
Telecommunications System – Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi

UTC

Universal Time Coordinated – Uluslararası
saat. GMT ile aynı özellikleri taşır. Türkiye için kışın 2, yazın 3 saat
geridir

UTP Universal Twisted
Pair – Evrensel saç örgüsü

Uydu
Haberleşmesi

Amatör telsizcilerin uydu
aracılığı ile yaptıkları amatör telsiz
haberleşmesi

V SSTV’de kullanılan RSV
rapor formatında video-görüntü seviyesi değeri
V-.. ITU modem
standartları
Varicap Variable Capacity Diod
– Değişken kapasiteli diyot. Uçlarındaki ters polariteye bağlı olarak kapasite değişikliği gösteren
diyot
Variyak Gerilim ayarı yapılan
ayarlı trafo. Ototransformotör
VAC Volts Alternative
Current
Vacuum
Tube
Elektron lambası
VCO Voltage Controlled
Oscillator – Voltaj kontrollü osilatör
VCR Video Casette
Recorder – Video-kaset kaydedici

Vertical Antenna

Dikey anten
Vertical Polarization Radyo dalgalarının yer yüzeyine dik
hareket etmesi
VFO Variable Frequency
Oscillator – Değişken frekanslı osilatör
VHF Very High Frequency

Çok yüksek frekans. 30-300 MHz
Vibrolex Otomatik maniple
VLF Very Low Frequency
– Çok düşük frekans.
10-100 kHz
Voice
Communication
Sesle yapılan
görüşme, iletişim. SSB, AM, FM gibi
VSAT Very Small Aperature Terminal
– Küçük uydu yer terminali
VTO Voltage Tuned
Oscillator – Voltajla ayarlanan osilatör
VTR Video Tape
Recorder – Video-teyp kaydedici
WAC Worked All Continents
– IARU tarafından verilen bu diplomada aranan şart, tüm kıtalar ile konfirme
edilmiş görüşme yapmaktır
WAM Wideband Amplitude
Modulation – Geniş bantlı genlik modülasyonu
Wavelenght Dalga boyu. Radyo
dalgasının bir periyodunda aldığı yol. Hız / frekans formülü ile
hesaplanır
WBFM Wide Band Frequency
Modulation – Geniş bantlı frekans modülasyonu
Weather
Fax, WeFax
Hava durumunu bildiren
faks istasyonları
WFM Wideband Frequency
Modulation – Geniş bantlı frekans modülasyonu
Windom  Anten 1/6 balunla kullanılan,
3,5-7-14-21 ve 28 MHz bantlarında çalışan tel anten
X.25 Paket radyo haberleşme
protokolü
X-Beam X şeklinde konstrüksiyonu olan iki elemanlı yagi anten
Yagi Anten Bir dipol
antenin önüne (direktör) veya arkasına (reflektör) uygun boyda bir eleman
daha ilave edilirse bir yagi anten yapılmış olur. Bu halde dipol anten
elemanı “driven” adını alır. Genellikle reflektör elemanı bir adet, direktör
elemanları birden fazla olur. Antenin direktör eleman yönünde maksimum, yan
taraflardan ise minimum kazancı vardır

yagi
Yatay Polarizasyon Sinyalin
antenden yeryüzüne
paralel yayılması
Zener
Diyot
Ters polarite şeklinde
kullanıldığında uçlarındaki gerilimi sabit tutarak regülatörlük yapan
diyot
Zero
Bit
İki frekansın
aynı olması durumunda kulak ile duyulmayan ses

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir